Bästa jobbkandidat!
Här hittar du information om behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 13 i GDPR och om dina rättigheter enligt gällande dataskyddslagar enligt artikel 21 i GDPR.

Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter, och vem kan jag kontakta?
Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
Tel.: +49 (0)40-539 95-0
Fax +49 (0)40-538 69 29
E-post: info@linkhh.de

Du kan nå personuppgiftsansvarig på: datenschutz@linkhh.de

Vad är syftet med behandlingen av uppgifter och vilken är den rättsliga grunden?
Vi behandlar uppgifterna i syfte att erbjuda anställning. Behandlingen av dina uppgifter är i enlighet med artikel 6. 1 b i GDPR nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtalet med dig. Dessutom är databehandling i enlighet med artikel 6. 1 f i GDPR nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen är uppfyllandet av ömsesidiga skyldigheter som härrör från platsansökningsprocessen.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar följande kategorier av uppgifter:
- Personuppgifter (förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, akademiska kvalifikationer)
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, mobilnummer, faxnummer, e-postadress)
- Information från tredje part (t.ex. kreditupplysningsföretag eller offentliga register)
- Uppgifter om utvärdering och bedömning i ansökningsprocessen
- Uppgifter om kvalifikationer (skola, yrkesutbildning, militär-/samhällstjänst, högre utbildning, doktorsexamen)
- Uppgifter om tidigare anställning, utbildningsbevis och arbetsgivarintyg
- Information om andra kvalifikationer (t.ex. främmande språk, datorkunskaper, volontärarbete)
- Fotografi för platsansökan
- Lönekrav
- Ansökningshistorik
- Andra oklassade uppgifter som den sökande har laddat upp

Vem får tillgång till uppgifterna?
Vi använder de personuppgifter du uppger endast för att behandla din ansökan för den annonserade tjänsten. Endast de personer som deltar i ansökningsprocessen får tillgång till dina personuppgifter. Alla anställda som arbetar med behandling av personuppgifter är skyldiga att behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi kommer inte att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part.

Överförs uppgifter till tredjeländer eller till internationella organisationer?
Dina uppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU. Om vi har anlitat tjänsteleverantörer i ett tredjeland för behandlingen, har dessa åtagit sig att upprätthålla samma nivå av dataskydd som i EU.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Uppgifterna för sökande som inte får någon anställning raderas efter 3 månader så att uppgifterna är tillgängliga under en tvåmånadersperiod då anspråk kan göras enligt avsnitt 15 i paragraf i 4 i den tyska lagen om likabehandling (AGG). Ansökningsuppgifterna kan inte nås under denna lagringsperiod. Uppgifter om sökande som får anställning placeras i personalakten.

Finns det en skyldighet att lämna uppgifter?
Vi måste behandla de insamlade uppgifterna för att kunna genomföra ansökningsprocessen mellan dig och oss själva. Om vi inte kan behandla uppgifterna kan vi inte fullgöra våra avtalsskyldigheter gentemot dig. Därför kan vi inte erbjuda dig anställning om du inte tillåter av vi behandlar dina uppgifter.

Vilka rättigheter har du när det gäller skydd av personuppgifter?
Om de lagstadgade kraven uppfylls har du följande rättigheter enligt artiklarna 15–22 i GDPR:
Rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet. Enligt artikel 13. 2 b i kombination med artikel 21 i GDPR har du dessutom rätt att invända mot behandlingen. Denna rätt grundar sig på artikel 6 1 f i GDPR.
Enligt artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot denna förordning.

Information om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR:
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR (behandling av personuppgifter på grundval av avvägning av intressen) Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyften. Om du invänder mot behandling för marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.
Invändningar kan inlämnas formlöst, via post, telefon eller e-post till följande adresser:
Tel.: +49 (0)40-539 95-0
Fax: +49 (0)40-538 69 29
E-post: datenschutz@linkhh.de.