1. Översikt över dataskydd

Allmän information


Informationen nedan utgör en lättnavigerad översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Begreppet ”personuppgifter” omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om dataskydd, se vår förklaring om skydd av personuppgifter som bifogas denna kopia.

Dataregistrering på denna webbplats

Vem ansvarar för registrering av uppgifter på denna webbplats (dvs. ”personuppgiftsansvarig”)?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör. Kontaktuppgifterna finns under avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats.

Hur registreras mina uppgifter?
När du delar uppgifter med oss samlar vi in uppgifterna. Det kan exempelvis röra sig om information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till registrering i samband med ditt besök på webbplatsen. Till dessa uppgifter hör främst teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för besök på webbplatsen). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

I vilka syften används mina uppgifter?
En del av informationen genereras för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen utan fel. Andra uppgifter kan användas för analys av dina användarmönster.

Vilka rättigheter har jag när det gäller mina uppgifter?
Du har rätt att när som helst få information om källa, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter utan att behöva betala någon avgift. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har samtyckt till behandling av personuppgifter har du möjlighet att återkalla detta samtycke när som helst med framtida verkan. Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om du har fler frågor eller funderingar rörande dataskydd kan du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” på denna webbplats.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker denna webbplats kan dina surfmönster analyseras statistiskt. Sådana analyser utförs främst med cookies och med det som kallas analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i vår dataskyddsförklaring nedan.


2. Hosting och innehållsleveransnätverk (Content Delivery Networks eller CDN)

Extern hosting


Den här webbplatsen drivs av en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan omfatta, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, avtalsinformation, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbsidor och andra data som genereras via en webbplats.

Vi använder värden för att kunna fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6.1 b i GDPR) och tillhandahålla våra onlinetjänster säkert, snabbt och effektivt (art. 6.1 f i GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter och för att följa våra instruktioner med avseende på sådana uppgifter.

Fullgörande av ett avtal om behandling av personuppgifter

För att säkerställa att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med vår värd.


3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd


Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelse och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlar vi in olika personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. I denna dataskyddsförklaring förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och hur dessa används. Vi förklarar även hur och i vilket syfte uppgifterna samlas in.

Tänk på att överföring av uppgifter via internet (t.ex. genom e-postkommunikation) inte är fullkomligt säkert. Det går alltså inte att helt skydda uppgifter mot åtkomst från tredje part.

Information om ansvarig part (kallad ”personuppgiftsansvarig” i GDPR)

Personuppgiftsansvarig på denna webbplats är:

Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg, Tyskland

VD: Helmut D. Link, Norbert Ostwald, Peter Willenborg

Telefon: +49 (0)40 5 39 95 0
E-post: info(at)linkhh.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syftet med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Utnämning av ett dataskyddsombud enligt lagstadgade krav

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Dominik Pfeifer
Bechtle GmbH IT-Systemhaus Solingen,
Piepersberg 42
DE-42653 Solingen

Telefon: +49 212 33 90 288
E-post: Datenschutz@linkhh.de

Återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

En stor del av dina uppgifter kan endast behandlas efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke. Du kan dessutom när som helst återkalla sådant samtycke. Detta gör du genom att skicka ett informellt meddelande via e-post. Detta påverkar inte lagligheten för den insamling av personuppgifter som har skett före återkallandet.

Rätt till invändning mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt till invändning mot direkt marknadsföring (art. 21 GDPR)

VID BEHANDLING AV UPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 6.1 E HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR UR DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. ANVÄND DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER. OM DU INVÄNDER MOT BEHANDLINGEN KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER SÅVIDA VI INTE KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21. 1 GDPR).
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21. 2 GDPR).


Rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att lämna in ett klagomål gäller utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi överför alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal till dig eller en tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsordrar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, används antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram på denna webbplats. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren växlar från ”http://” till ”https://” och även genom låssymbolens utseende i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om rättelse och radering av personuppgifter

Inom ramen för gällande bestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina lagrade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen. Du kan också ha rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Om du har fler frågor och funderingar rörande personuppgifter kan du kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag”.

Rätt att begära begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gör du genom att kontakta oss på den adress som anges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag”. Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

- Om du har bestridit dina personuppgifters korrekthet behöver vi i regel lite tid för att utreda saken. Under tiden som denna utredning pågår har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att kräva att uppgifterna raderas.
- Om vi inte längre behöver dina personuppgifter men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.

Om du har gjort en invändning enligt artikel 21. 1 i GDPR kommer dina rättigheter och våra rättigheter att vägas mot varandra. I väntan på kontroll av vilka berättigade skäl som väger tyngre har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för ett EU-land.

Avvisande av oönskade e-postmeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktinformation som publiceras som obligatorisk information under ”Information som krävs enligt lag” för att få reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt skickat till oss. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad försändelse av reklaminformation, till exempel via skräppost.

Användning av Link Owncloud på customLINK

Link Owncloud kan användas för att göra det möjligt för externa personer att ladda upp filer för vidare bearbetning inom Link. För att få åtkomst till uppladdningsområdet får externa personer en länk och ett lösenord från Link på begäran. Externa personer har endast möjlighet att ladda upp data som lagras på en intern lagringsplats hos Link.

Endast utvalda Link-anställda har åtkomst till den här lagringsplatsen och de raderar data från lagringsplatsen omedelbart efter bearbetning.

 

4. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Cookies

På våra webbplatser och sidor används så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som inte skadar din dator. De sparas antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller så lagras de permanent på din dator (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du aktivt raderar dem eller så tas de bort automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan cookies från tredje part lagras på din enhet när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att utnyttja vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en rad olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dessa cookies (t.ex. kundvagnsfunktion eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller visa reklammeddelanden.

Cookies som är nödvändiga för att elektroniska kommunikationstransaktioner ska kunna genomföras (nödvändiga cookies) eller för att vissa funktioner som du vill använda ska kunna tillhandahållas (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller sådana som är nödvändiga för optimering av webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbar information om besökare) lagras på grundval av artikel 6. 1 f i GDPR, såvida inte en annan rättslig grund är tillämplig. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att lagra cookies för att säkerställa tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras respektive cookies uteslutande på grundval av det samtycke som erhållits (artikel 6. 1 a i GDPR); detta samtycke kan när som helst återkallas.

 

Du kan ställa in din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies skickas till din enhet och så att cookies tillåts endast i specifika fall. Du kan också blockera vissa eller alla cookies eller aktivera funktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionerna på denna webbplats begränsas.

 

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att meddela dig om detta separat i samband med denna dataskyddspolicy och, om tillämpligt, be om ditt samtycke.

 

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare överför till oss automatiskt. Informationen omfattar:

  • Använd webbläsares typ och version
  • Använt operativsystem
  • URL för hänvisare
  • Värdnamnet för den dator som används för åtkomst
  • Tiden för serverförfrågan
  • IP-adress
  • Dessa uppgifter slås inte ihop med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri avbildning och optimering av operatörens webbplats. För att detta ska kunna uppnås måste serverns loggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer vi att lagra de uppgifter samt all kontaktinformation som du uppger i kontaktformuläret så att vi kan hantera din förfrågan och kontakta dig vid frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6. 1 b i GDPR om din förfrågan gäller fullgörandet av ett avtal eller om åtgärder före ingående av avtal krävs. I övriga fall grundas behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som vi får in (artikel 6. 1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6. 1 a i GDPR) om detta har begärts.

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret kommer att finnas lagrade hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till lagring eller om det syfte för vilket uppgifterna lagrades inte längre föreligger (t.ex. när din förfrågan är färdigbehandlad). Detta ska inte påverka tillämpningen av tvingande rättsliga bestämmelser – i synnerhet gällande lagringsperioder.


Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla tillhörande personuppgifter (namn, förfrågan), att lagras och behandlas av oss i syfte att hantera din förfrågan. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6. 1 b i GDPR om din förfrågan gäller fullgörandet av ett avtal eller om uppgifterna krävs för genomförandet av åtgärder före ingående av avtal. I övriga fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som vi får in (artikel 6. 1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6. 1 a i GDPR) om detta har erhållits.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas lagrade hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till lagring eller tills det syfte för vilket uppgifterna lagrades inte längre föreligger (t.ex. när din förfrågan är färdigbehandlad). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.


5. Analysverktyg och marknadsföring

Google Analytics


På denna webbplats används funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör av denna tjänst är Google Ireland Limited (nedan kallad ”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Den information om användning av webbplatsen som genereras av cookies överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av cookies från Google Analytics och användningen av detta analysverktyg grundar sig på artikel 6. 1 f i GDPR. Operatören av denna webbplats har ett berättigat intresse av att analysera användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens marknadsföringsaktiviteter. Om motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6. 1 a i GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas.

IP-anonymisering

IP-anonymiseringsfunktionen är aktiv på denna webbplats. Det innebär att Google förkortar din IP-adress inom EU-länderna och andra länder som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att analysera din användning av webbplatsen för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som skickas i samband med Google Analytics från din webbläsare kommer inte att slås samman med annan information som Google innehar.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra relevanta ändringar i inställningarna i din webbläsare. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan även förhindra att Google registrerar information som genereras av cookies gällande din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) eller behandlar denna information, genom att ladda ner och installera ett insticksprogram från följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Invändning mot registrering av uppgifter

Du kan förhindra att dina uppgifter registreras av Google Analytics genom att klicka på följande länk. Då skickas en opt-out-cookie till din enhet som förhindrar att dina uppgifter registreras när du besöker denna webbplats i fortsättningen: Avaktivering av Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles integritetspolicy på support.google.com/analytics/answer/6004245.

Behandling av avtalsdata

Vi har slutit ett avtal om databehandling med Google och tillämpar de strikta bestämmelserna från de tyska dataskyddsmyndigheterna till fullo när vi använder Google Analytics.

Lagringsperiod

Data på användar- eller incidentnivå som lagras av Google och är länkade till cookies, användar-ID:n eller reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-cookies, Android advertising ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Klicka på följande länk för mer information: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google DoubleClick

På den här webbplatsen används funktioner från Google DoubleClick. Leverantör är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (nedan kallad ”DoubleClick”).

DoubleClick används för att visa intressebaserade annonser i Googles nätverk. Med DoubleClick kan annonserna anpassas till användarens intressen.  Våra annonser kan exempelvis dyka upp i Googles sökresultat eller i banners associerade med DoubleClick.

DoubleClick måste kunna känna igen respektive visningsprogram för att kunna visa intressebaserade annonser för användarna. För detta ändamål lagras en cookie i användarens webbläsare, där de webbplatser som användaren besöker, klick och annan information lagras. Denna information samlas i en pseudonymiserad användarprofil så att intressebaserade annonser kan visas för användaren i fråga.

Vi använder Google DoubleClick för att kunna genomföra riktade marknadsföringsaktiviteter. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6. 1 f i GDPR. Om motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6. 1 a i GDPR. Detta samtycke kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Detta kan dock begränsa de tillgängliga funktionerna på olika webbplatser. Tänk på att DoubleClick också kan använda andra tekniker för att skapa användarprofiler. Avaktivering av cookies utgör därför ingen garanti för att användarprofiler inte längre skapas.

Mer information om hur du invänder mot visning av annonser i Google finns här: policies.google.com/technologies/ads and adssettings.google.com/authenticated.

Besöksräknare (EN)

På denna webbplats används en extern räknare för att registrera antalet besök. För detta ändamål laddas ett Java-skript ned från en extern webbplats. Servern besucherzaehler-kostenlos.de lagrar i regel den IP-adress som använts för åtkomst anonymt och under en begränsad tid i en loggfil. Den raderas permanent med jämna mellanrum.


6. Insticksprogram och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

På den här webbplatsen bäddas videor från YouTube in. Sidornas operatör är Google Ireland Limited (nedan kallad ”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar information om besökare på denna webbplats innan besökarna tittar på en video. Det utökade dataskyddsläget innebär dock inte nödvändigtvis att uppgifter inte överförs till YouTubes partners. Oavsett om du tittar på en video eller inte upprättar YouTube en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern får då information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ihop ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Om du inte vill att detta ska ske loggar du ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet efter att du har startat en video eller använda liknande identifieringstekniker (t.ex. digitalt fingeravtryck). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för insamling av videostatistik, optimering av användarupplevelsen och förebyggande av bedrägeriförsök.

Vid behov kan ytterligare databehandlingsåtgärder aktiveras när en YouTube-video startas. Vi har ingen kontroll över dessa.

Vi använder YouTube i syfte att presentera våra webbsidor på ett mer tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6. 1 f i DSGVO. Såvida motsvarande samtycke har begärts behandlas uppgifterna uteslutande på grundval av artikel 6. 1 a i GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.

Mer information om skydd av personuppgifter på YouTube finns i företagets integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sketchfab

På vår webbplats används insticksprogram från webbplatsen sketchfab.com som drivs av Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway # 501 (25th St), New York City, NY 10010 USA. När du besöker en av våra sidor där det finns ett Sketchfab-insticksprogram upprättas en anslutning till Sketchfabs servrar. Sketchfab-servern får då information om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt Sketchfab-konto kan Sketchfab koppla ihop ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Om du inte vill att detta ska ske loggar du ut från ditt Sketchfab-konto.

Mer information om hantering av användardata finns i Sketchfabs integritetspolicy på https://sketchfab.com/privacy

Google Web Fonts

För att de teckensnitt som används på denna webbplats ska vara enhetliga använder denna webbplats Google Web Fonts. När du öppnar en sida på vår webbplats kommer din webbläsare att ladda de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne så att text och teckensnitt visas korrekt.

I så fall måste den webbläsare som du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Google kommer då att få information om att din IP-adress användes för att komma åt denna webbplats. Användningen av Google Web Fonts grundar sig på artikel 6. 1 f i GDPR. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att teckensnitt på operatörens webbplats visas på ett enhetligt sätt. Om motsvarande samtycke har erhållits (t.ex. samtycke till lagring av cookies) kommer uppgifterna att behandlas uteslutande på grundval av artikel 6. 1 a i GDPR. Ett sådant samtycke kan när som helst återkallas.

Om din webbläsare inte stöder Web Fonts används ett standardteckensnitt som är installerat på din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på policies.google.com/privacy.

7. Egna tjänster

Platsansökningar


Vi erbjuder personer som besöker vår webbplats möjlighet att lämna in platsansökningar till oss (t.ex. via e-post, post eller vårt platsansökningsformulär online). Nedan förklarar vi vilka personuppgifter som vi samlar in från dig i samband med ansökningsprocessen, i vilket syfte och hur vi använder dem. Vi försäkrar dig om att dina uppgifter samlas in, behandlas och används i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och alla andra lagstadgade bestämmelser och att de alltid behandlas strikt konfidentiellt.

Omfattningen av och syftet med insamlingen av uppgifter

Om du skickar in en platsansökan till oss kommer vi att behandla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar som gjorts under anställningsintervjuer etc.), om dessa är nödvändiga för att vi ska kunna fatta beslut om upprättande av ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för ovanstående är paragraf 26 i GDPR enligt tysk lag (förhandling om ett anställningsförhållande), artikel 6. 1 b i GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och – förutsatt att du har gett oss ditt samtycke – artikel 6. 1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som sköter behandlingen av din platsansökan.

Om din platsansökan skulle resultera i rekrytering kommer de uppgifter du har lämnat att lagras på grundval av artikel 26 i nya GDPR och artikel 6. 1 b i GDPR i syfte att registrera anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

Period för lagring av uppgifterna

Om vi inte kan erbjuda dig anställning eller om du tackar nej till ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter du har lämnat på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6. 1 f i GDPR) i upp till 6 månader från det att ansökningsförfarandet avslutats (avslag eller återkallande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna destrueras. Syftet med att lagra uppgifterna är i synnerhet att kunna använda dem som bevis vid en rättslig tvist. Om uppgifterna uppenbart kommer att behövas även efter att de sex månaderna har passerat (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer radering endast att ske när syftet med ytterligare lagring inte längre föreligger.

Uppgifterna kan även lagras längre om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om radering inte får ske enligt lagstadgade krav.


8. Sociala medier

LinkedIn

LINK använder funktionerna i nätverket LinkedIn på sin webbplats. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång du besöker en sida som innehåller funktioner från LinkedIn på denna webbplats, upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på knappen ”Rekommendera” på LinkedIn och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn koppla ihop ditt besök på denna webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi påpekar att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och hur de används av LinkedIn.

Användningen av LinkedIn-insticksprogrammet grundar sig på artikel 6. 1 f i DSGVO. Webbplatsens operatör har ett berättigat intresse av att säkerställa största möjliga synlighet i sociala medier. Såvida motsvarande samtycke har begärts behandlas uppgifterna uteslutande på grundval av artikel 6. 1 a i GDPR. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Närmare information finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Mer information finns i LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy