1. Webbplatsen drivs av LINK. Rättigheter till eller som härrör från webbplatsen innehas av LINK.
  2. Webbplatsen görs tillgänglig för användaren utan garanti, försäkran eller ansvar (utom vid avsiktlig skada).
  3. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra användningsvillkoren nedan för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen eller nya rättsliga krav.
  4. All produktinformation eller annan information som vi tillhandahåller på vår webbplats är så vitt vi vet korrekt. Ingen information som lämnas ska dock, i den mån lagen medger, ses som garanti, försäkran eller ansvar.
  5. Vi ansvarar inte för länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Användningen av länkar sker på användarens egen risk.
  6. Vår webbplats är avsedd att tillhandahålla allmän information. Den kan inte ersätta rådgivning av läkare eller annan vårdpersonal. Konsultera därför alltid en läkare eller expert som du litar på. Vi tar inget ansvar för åtgärder som vidtas på grundval av informationen på denna webbplats.
  7. Användare använder vår webbplats och laddar ned data på egen risk. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår, särskilt om det påverkar användarens maskinvara och/eller programvara.